Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TTBReptiles.nl.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.3 Levende dieren zijn NIET te koop via de webshop maar alleen in de winkel in Daarle. Deze staan slechts er bezichtiging in de webshop.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
2.1 Alle uitingen van TTB Reptiles op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, uw straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per email, via de website van TTB Reptiles worden geplaatst.
2.3 TTB Reptiles behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal TTB Reptiles in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat TTB Reptiles de bestelling heeft geaccepteerd.

2.6 Er kunnen zich wijzigingen voordoen in de verzendkosten naar het buitenland

3. Prijzen
3.1 De prijzen op de websites van TTB Reptiles zijn actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is TTB Reptiles bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, inclusief BTW en exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
3.4 TTB Reptiles is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering
4.1 TTB Reptiles bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen( met uitzondering van terrariums en levende dieren) worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2 TTB Reptiles levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt TTB Reptiles uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3 TTB Reptiles behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van TTB Reptiles aangevuld of opnieuw gedaan.
4.5 Levende dieren zijn NIET te koop via de webshop maar alleen in de winkel in Daarle. Deze staan slechts er bezichtiging in de webshop.
4.6 TTB Reptiles verzendt GEEN levende dieren. Deze moeten door ons worden bezorgd of worden afgehaald in winkel in Daarle.5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt per bank- of , online bankieren of bij kontante betaling in winkel op nader op de website uiteengezette voorwaarden.
5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt TTB Reptiles zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.4 Verrekening met vorderingen op TTB Reptiles of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.5 Vooruitbetaling kan slechts per bank . 5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. TTB Reptiles kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van TTB Reptiles, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 TTB Reptiles is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van TTB Reptiles zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Retourrecht
7.1 De afnemer heeft het recht door TTB Reptiles geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele (niet geopende) verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet TTB Reptiles de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3 Wanneer de door TTB Reptiles afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn terug gezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
 • Lampen;
 • Vitamines;
 • Medicatie;
 • bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van op maat gemaakte producten.
 • Terrariums kunnen niet geruild of terug gebracht worden

8. Garantie
8.1 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij TTB Reptiles worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.2 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.1 gestelde voorwaarden is voldaan, TTB Reptiles het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van TTB Reptiles). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen.
8.3 Deze garantie is niet van toepassing indien:

 • het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
 • wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
 • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
 • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
 • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
 • TTB Reptiles niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
 • Op Terraria (glas) word geen garantie gegeven !
 • Paludaria en aquarium's  word geen garantie gegeven op lekkage  !

9. Persoonsgegevens
9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van TTB Reptiles opgeslagen om dte bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt TTB Reptiles de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van emails. TTB Reptiles hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.2 Wanneer TTB Reptiles gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van TTB Reptiles met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 TTB Reptiles is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van TTB Reptiles beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

11. Informatie voorziening
11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door TTB Reptiles al dan niet digitaal aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
11.2 TTB Reptiles stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:

 • haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
 • de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
 • de wijze en kosten van aflevering en betaling
 • het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres

11.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat TTB Reptiles niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.;

12. Geschillen
12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar TTB Reptiles is gevestigd bevoegd, tenzij TTB Reptiles voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.